Kiedy używamy Present Continuous? Wszystko co musisz wiedzieć o czasie teraźniejszym ciągłym.

Kiedy używamy Present Continuous? Wszystko co musisz wiedzieć o czasie teraźniejszym ciągłym.

Bez znajomości gramatyki trudno jest zacząć swobodną komunikację w języku angielskim. Oczywiście na sam początek nie trzeba umieć wszystkiego, przyda się jednak wiedza dotycząca tworzenia podstawowych konstrukcji zdań. Czas Present Continuous uchodzi za jeden z najprostszych, a zarazem najczęściej stosowanych w mowie potocznej. Kiedy może się nam przydać?

Kiedy stosujemy czas Present Continuous?

To czas teraźniejszy, który używamy, mówiąc o czynnościach aktualnie przez nas wykonywanych. Present Continuous ułatwi nam zasygnalizowanie czym w danym momencie się zajmujemy, np.:

I am playing football with my friends. Gram w piłkę z przyjaciółmi.

Jednocześnie ta konstrukcja służy do określania czynności, które rozpoczęły się jakiś czas temu. W danym momencie rozmówca nie musi ich wykonywać, lecz tym zajmuje się od określonego czasu i prace jeszcze nie zostały zakończone, np.:

At present I am working as a waitress. Obecnie pracuję jako kelnerka.

Konstrukcję czasu Present Continuous możemy użyć również w odniesieniu do przyszłości. W tym czasie opowiemy o najbliższych, potwierdzonych planach. Ważne jest to, że w konstrukcji zdania musi znaleźć się określenie czasu, np.: tommorrow, on Sunday, tonigth np.:

I am having important meeting tomorrow. Mam jutro ważne spotkanie.

Ciekawostką jest fakt, że czasu teraźniejszego ciągłego możemy wykorzystać również do opisu czynności powtarzalnych. Reguła odnosi się jednak wyłącznie do działań, które uważamy za irytujące, na przykład:

Why are you always leaving trash on your desk?!

W ten sposób możemy więc wyrazić pretensje do swojego rozmówcy, stosując konstrukcję Present Continuous.

Zasady tworzenia zdań w czasie teraźniejszym ciągłym

Konstrukcja zdania twierdzącego w czasie Present Continuous jest bardzo prosta. Na pierwszym miejscu zawsze znajduje się podmiot, następnie występuje odmieniony czasownik "to be" oraz orzeczenie z końcówką +ing, np.:

We are waiting for the doctor. Czekamy na lekarza.

W tym przypadku nie ma nieregularnych form, a właściwy czasownik w każdej osobie odmieniany jest tak samo. Występują jednak pewne oboczności, tzn:

  • w czasownikach z końcówką -e, litera ta znika po dodaniu końcówki +ing,
  • w jednosylabowym czasowniku, w którym na końcu występuje spółgłoska + samogłoska + spółgłoska ostatnia litera ulega podwojeniu,
  • w czasownikach kończących się na -ie zamienia się litery na -y, np: die -> dying,
  • w czasownikach dwusylabowych, w których akcentowana jest druga sylaba a na końcu występuje spółgłoska + samogłoska + spółgłoska podwaja się ostatnią literę, np: refer -> referring.

Pytania tworzy się przez inwersję podmiotu i czasownika posiłkowego. Wówczas zdanie przyjmuje konstrukcję:

ODMIENIONY CZASOWNIK "TO BE" + PODMIOT + ORZECZENIE Z KOŃCÓWKĄ -ING

Are you doing your homework now? Czy ty właśnie robisz zadanie domowe?

Z kolei w przeczeniach dodawane jest słowo not do czasownika posiłkowego:

PODMIOT + ODMIENIONY CZASOWNIK "TO BE" + NOT + ORZECZENIE Z KOŃCÓWKĄ -ING

Sara is not writing a letter. Sara nie pisze listu.

Present Simple a Present Continuous – kiedy korzystać z czasów?

Oba czasy stosuje się w odniesieniu do teraźniejszości, choć Present Simple służy do opisywania czynności rutynowych. Z jego pomocą możemy więc określać swoje zainteresowania, codzienne obowiązki, a także zaplanowane wydarzenia.

Present Continuous służy do określania czynności odbywających się aktualnie. Często w konstrukcji zdania występują określenia czasu, takie jak now, at the moment.

Anna Bukowska
Anna Bukowska
26 lipca 2022