Kiedy używamy czasu Present Simple? Sprawdź jak tworzyć zdania w podstawowym czasie.

Kiedy używamy czasu Present Simple? Sprawdź jak tworzyć zdania w podstawowym czasie.

Nie da się swobodnie mówić po angielsku bez znajomości podstawowych zasad gramatyki. Dlatego oprócz nauki słówek, warto zapoznać się z zasadami konstrukcji zdań w najczęściej używanym czasie, jakim jest Present Simple. Poznajemy go już w trakcie przyswajania początkowych zwrotów, często nawet tego nie zauważając. Czas teraźniejszy prosty co prawda nie służy do wyrażania czynności wykonywanych tu i teraz, mimo to jego konstrukcje są bardzo powszechne w języku angielskim...

W jakich sytuacjach stosujemy Present Simple?

To czas, który służy do określania czynności i zjawisk o rutynowym charakterze. Najczęściej stosujemy go do:

 • określania cech osób i rzeczy,
 • opisywania czynności powtarzających się, nawyków oraz zwyczajów,
 • wyrażania uczuć, szczególnie tych związanych z czasownikami to like (lubić), to love (kochać) to hate (nienawidzić),
 • opisywania powszechnie znanych faktów, lub praw natury.

Choć Present Simple odnosi się do teraźniejszości, zasady gramatyki umożliwiają zastosowanie konstrukcji do opisywania czynności przyszłych zaplanowanych. Mowa tu o wydarzeniach, które mają ustalony termin. Konstrukcji czasu można więc użyć do poinformowania rozmówcy o godzinie odjazdu pociągu, np.:

The train to Warsaw leaves at 9 p.m. (Pociąg do Warszawy odjeżdża o godzinie 21.)

Jak tworzy się zdania w Present Simple?

Zdania twierdzące w najprostszym układzie składają się z podmiotu, czyli osoby wykonującej czynność oraz orzeczenia określającego rodzaj czynności. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodaje się końcówkę -s lub -es. Przy pozostałych osobach stosowany jest czasownik w bezokoliczniku.

Pytania w czasie Present Simple tworzy się z użyciem czasownika posiłkowego do, który w 3 osobie przyjmuje formę does. Występuje on na początku, a zaraz po nim pojawia się podmiot, orzeczenie i dalsza część zdania. Zdania przeczące tworzy się analogicznie jak twierdzenia, z tym że do konstrukcji dodaje się wyrażenie do not (lub don't) lub does not (lub doesn't). W tym przypadku orzeczenie nie będzie mieć końcówki -s w trzeciej osobie.

Present simple a słówka określające częstotliwość.

Jako, że rozmawiamy o czasie określającym czynności rutynowe, istnieje pewien zestaw słówek, które bardzo często pojawiają się w tego typu zdaniach. Mowa tu o przysłówkach częstotliwości, do których możemy zaliczyć np.:

 • always – zawsze,
 • usually – zazwyczaj,
 • often - często,
 • sometimes – czasami.

Zwroty te najczęściej stawiane są między podmiotem a określeniem. Konstrukcja zdania wygląda wówczas tak:

PODMIOT + OKREŚLENIE CZĘSTOTLIWOŚCI + ORZECZENIE + RESZTA ZDANIA

Przykład: I often play football with my friends. (Często gram w piłkę z przyjaciółmi.)

Nieco inaczej wygląda zdanie w Present Simple ze zwrotami, które w sposób bardziej precyzyjny określają częstotliwość wykonywanej czynności. Gdy chcemy zastosować konstrukcje typu:

 • every day / week / month – codziennie, każdego tygodnia / miesiąca,
 • once a week / year – raz w tygodniu / roku,
 • on Mondays / Saturdays… – w poniedziałki / soboty,

powinniśmy zachować taką konstrukcję zdania:

PODMIOT + ORZECZENIE + RESZTA ZDANIA + OKREŚLENIE CZĘSTOTLIWOŚCI

Przykład: I wake up at 6 o'clock every day. (Codziennie wstaję o 6.)

Anna Bukowska
Anna Bukowska
22 czerwca 2022