Kiedy używamy Past Simple? Sprawdź jak w prosty sposób opowiadać o przeszłości.

Kiedy używamy Past Simple? Sprawdź jak w prosty sposób opowiadać o przeszłości.

Jednym z podstawowych czasów do opisu przeszłości w języku angielskim jest Past Simple. Pomaga on przedstawiać nam informacje o czynnościach, które dokonały się w naszym życiu. To jedna z najpopularniejszych konstrukcji gramatycznych w języku obcym, która niektórym wciąż przysparza wiele problemów. W dzisiejszym artykule szczegółowo omówimy zasady i sposób wykorzystania Past Simple...

Kiedy stosujemy czas przeszły prosty?

Czasu używamy wtedy, gdy chcemy opowiedzieć o sytuacjach z przeszłości, które nie mają żadnego związku z chwilą obecną. Mowa tu zarówno o punktowych wydarzeniach, jak i czynnościach rozciągniętych w czasie, które zostały już zakończone. Z użyciem czasu możemy opisać na przykład:

  • jednorazowo wykonaną w przeszłości czynność, np.: I bought new car last week.
  • przeszłe zwyczaje, nawyki, które obecnie nie są już stosowane, np.: She used to like cycling.
  • czynność rozpoczętą i zakończoną w przeszłości, która trwała przez dłuższy czas, np.: I watched TV all weekend.

Bardzo często w konstrukcji zdania pojawiają się określenia konkretnego momentu w życiu, np. last week (zeszłego tygodnia), two days ago (2 dni temu), in 1967 (w roku 1967). Mają one precyzyjnie określić moment wykonania czynności, niekiedy też udowodnić, że miała ona miejsce i została zakończona.

Tworzenie zdań w czasie Past Simple

W zdaniach twierdzących na pierwszym miejscu pojawia się podmiot, następnie czasownik w drugiej formie i reszta zdania. Określenia czasu jeśli są dodawane, zwykle pojawiają się na końcu.

PODMIOT + II FORMA CZASOWNIKA + RESZTA ZDANIA

I broke my leg last week.

Czym jest druga forma czasownika? To zależy od danego słowa. W przypadku regularnych czasowników orzeczenie tworzy się poprzez dodanie do bezokolicznika końcówki -ed. np:

PLAY --> PLAYED

WALK --> WALKED

WORK --> WORKED

Inaczej jest z czasownikami nieregularnymi. W tym przypadku nie ma reguł tworzenia drugiej formy, a ustaloną konstrukcję należy zapamiętać. Lista czasowników jest dość długa, dlatego właśnie początkujący mają pewne problemy z czasem Past Simple. Poniżej przykłady czasowników z nieregularną drugą formą:

begin - began - zaczynać

eat - ate - jeść

give - gave - dawać

have - had - mieć

lose - lost - stracić

Syntax Description
Header Title
Paragraph Text

Pytania i przeczenia w Past Simple

W konstrukcjach wyrażających zaprzeczenie oraz pytaniach czasu Past Simple pojawia się dodatkowy zwrot – czasownik posiłkowy did, będący drugą formą czasownika do. Operator ma identyczną formę we wszystkich osobach, nie zależy ona również od tego czy czasownik jest regularny, czy nie.

Pytania w czasie Past Simple mają taki układ:

DID + PODMIOT + CZASOWNIK W BEZOKOLICZNIKU + RESZTA ZDANIA

Did you finish your renovation last week? Czy skończyłeś remont w zeszłym tygodniu?

Z kolei gdy chcemy zaprzeczyć, użyjemy takiej konstrukcji: PODMIOT + DID + NOT + CZASOWNIK W BEZOKOLICZNIKU + RESZTA ZDANIA

I didn't do my homework yesterday. Nie odrobiłem wczoraj pracy domowej.

Używając czasownika to be w pytaniach i przeczeniach nie stosujemy operatora did, np.:

I was born in 1965. Urodziłem się w 1965 roku.

Were you in concert last week? Byłeś na koncercie w zeszłym tygodniu?

We wasn't in church yesterday. Nie byliśmy wczoraj w kościele.

Anna Bukowska
Anna Bukowska
29 lipca 2022